информационна клауза

ИНФОРМАЦИЯ
за защита на личните данни съгласно изискванията на
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679

 1. Администратор на личните данни „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД
  ЕИК 204470750
  адрес: гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски”, ул. „София” № 9, ет. 3
  Управител: Давид Яскулски
 2. Длъжностно лице по защита на личните данните Съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 „ВЕЛМАКС ЛУКС” ЕООД не попада в кръга на лицата, които следва да имат Длъжностно лице за защита на данните. За всички въпроси, свързани със защита на личните данни в дружеството, субектите на личните данни следва да се обръщат към Управителя на дружеството на посочения по-горе адрес.
  1. Цели, за които се обработват личните данни

1. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за:

 • изготвяне на всякакви документи;
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Администраторът е страна;
 • за обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
 • за изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация;
  2. За маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
  3. За статистически цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
 1. Право на жалба

При нарушаване на правата му по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 субектът на данни има право да сезира Комисия за защита на личните данни в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.
Данни за контакт с КЗЛД:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-555
e-mail: kzld@cpdp.bg

 1. Право на субекта на лични данни

Субектът на лични данни има право да изиска от Администратора достъп до, коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано със субекта на данните.

 1. Възможност на субекта на личните данни при отказ на Администратора

При отказ на Администратора по чл. 53, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 от ЗЗЛД субектът на личните данни има възможност да упражни правата си чрез Комисия за защита на личните данни.

SCROLL UP